แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อำเภอแวงใหญ่

Book

เริ่มปลูกปอเทืองครั้งแรกในปี พ.ศ.2544
ตำบลที่มีพื้นที่ปลูกมาก คือ
1.ตำบลโนนทอง ประมาณ 1,700 ไร่
2.ตำบลโนนสะอาด ประมาณ 1,200 ไร่
3.ตำบลคอนฉิม ประมาณ 300 ไร่
อำเภอแวงใหญ่ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเพิ่มรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ของทุกปี ติดต่อกันมาเป็นเวลา 12 ปี ปัจจุบันเกษตรกรมีการขยายพื้นที่การปลูกมากขึ้นในปี 2555/56 มีการปลูกในพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ โดยต้นปอเทืองจะออกดอกสวยงามเหลืองเต็มท้องทุ่ง ในช่วงวันที่ 15 มกราคม ถึง 25 มีนาคม ของทุกปี หมู่บ้านที่มีการปลูกหนาแน่น คือ บ้านโนนแดง ม.5 ต.โนนทอง ประมาณ 400 ไร่

ช่วงระยะเวลาของการปลูกและออกดอก

Icon

- การปลูก ประมาณ 10 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม ของทุกปี
- ระยะเวลาดอกบาน 15 มกราคม - 15 มีนาคม ของทุกปี
- ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี

ช่วงที่ต้นปอเทืองบานออกดอกสวยงาม เหมาะแก่การชมทุ่งปอเทือง
ในช่วงวันที่ 15 มกราคม ถึง 25 มีนาคม ของทุกปี

วัตถุประสงค์ของการปลูก

วัตถุประสงค์หลัก
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เป็นรายได้เสริมหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว กิโลกรัมละ 35 บาท ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ประมาณ 150 กิโลกรัม ต่อ ไร่
วัตถุประสงค์รอง
ปรับปรุงบำรุงดินนาให้อุดมสมบูรณ์ โดยการไถกลบเศษต้นปอเทือง หลังการเก็บเกี่ยว และเมล็ดปอเทืองที่ร่วงหล่นจะงอกขึ้นมาอีกรอบ พอออกดอกก็ไถกลบพืชปุ๋ยสด ก่อนทำนาปี

สอบถามรายละเอียด

นายศุภชัย สายแก้ว ประธานกลุ่ม 0816186734
นายขัญติภาณ ศรีใส นวส.ชำนาญการ 0895749285
Web:http://waengyai.khonkaen.doae.go.th/
index.html

ทุ่งปอเทืองบาน

City Sunset Beach Beach

รับคณะศึกษาดูงานอบรมรับความรู้ การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
จำหน่ายเพิ่มรายได้หลังฤดูนาปี และปรับปรุงดินเพื่อ
ลดต้นทุนการปลูกข้าว
- ชมทุ่งปอเทืองบานเต็มทุ่งติดต่อกันกว่า 1,000 ไร่
- มีรถบริการเที่ยมชม พร้อมวิทยากรบรรยาย
- มีสินค้าพื้นบ้าน/ของที่ระลึกจำหน่าย
- มีหอสูงสำหรับถ่ายภาพ

เส้นทางสู่เเหล่งท่องเที่ยว

อำเภอแวงใหญ่ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง
72 กิโลเมตร เส้นทางสู่อำเภอแวงใหญ่
เริ่มต้นที่่จังหวัดขอนแก่น ถึง อำเภอบ้านไผ่ 44 กิโลเมตร
จากอำเภอบ้านไผ่ ถึง อำเภอชนบท 11 กิโลเมตร
จากอำเภอชนบท ถึง อำเภอแวงใหญ่ 17 กิโลเมตร
จากอำเภอแวงใหญ่ สู่แหล่งท่องเที่ยว 27 กิโลเมตร
ม.5 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

รวมระยะทาง 99 กิโลเมตร

สถานที่พักผ่อน