คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มูลค่าการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี2560

นายไพฑูรย์ ศรีช่วย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายไพบูล์  ทองป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขัญติภาณ  ศรีใส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ในการติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2560 ณ  ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง ในการนี้นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติต้อนรับคณะด้วย

 

 

 

 

 

 

8 กันยายน 60 15:10:54