คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 2

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมจัดเวที 200 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 20:40:58