คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะ

นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 

 

28 สิงหาคม 60 20:26:34