คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบ

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงหใญ่ ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ ศาลากลางอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:45:38