คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ

นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และนายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ตำบลโนนทอง ได้รับงบประมาณ 2,499,852 บาท จะแบ่งเป็นค่าวัสดุ 1,223,500 บาท และค่าจ้างแรงงาน 1,276,352 บาท  เพื่อผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เกษตรกรได้รับประโชนย์จากโครงการนี้ 833 ราย 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:31:27