คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60

นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย  นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอแวงใหญ่ โดยมีนายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ เป็นเลขานุการ เพื่อวางแผนในการออกตรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชอื่นแทน อำเภอแวงใหญ่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 ราย

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:20:22