คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2)  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ปี2560 ณ ศพก.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:13:35