คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2560

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่  นำโดยนายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ประมงอำเภอแวงใหญ่ และสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2560 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 200 ราย โดยมี นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่เป็นประธาน และวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:03:19