คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

28 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 52 ราย จากทุกหมู่บ้าน โดยมีนายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  และนายสุนทร   นาชัยโชติ  
เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย   การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การพัฒนาอกม.และการจัดทำแผนการผลิต (IFPP1,2) การประเมิน อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 มิถุนายน 60 15:19:35