คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรชาวอำเภอแวงใหญ่ ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอวิธีปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตข้าว จาไร่ละ 4,450 บาท/ไร่ เหลือไร่ละ 2,940 บาท/ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 1,510 บาท/ไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 400 กก./ไร่ เป็น 500 กก./ไร่ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจาก 11.13 บาท/กก. เหลือเพียง 5.88 บาท/ไร่ ลดลง 5.25 กก./ไร่ และให้ความรู้แนวทางการลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการเพิ่มกิจกรรมปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย
สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการปลูกข้าว  สถานีที่ 2 การปรับปรุงบำรุงดิน สถานีที่ 3 การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี  สถานีที่ 4 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า

 

 

 

 

 

 

 

 

27 มิถุนายน 60 08:33:57