คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอแวงใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางโสมฉาย  จุ่นหัวโทน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอแวงใหญ่ ในการปันผลเงินกองทุนแม่บ้านระดับอำเภอและคัดเลือกคณะกรรมการระดับอำเภอที่หมดวาระลงใน ปี2560

 

 

 

27 มิถุนายน 60 08:20:55