คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสุนทร  นาชัยโชติ  เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่  โดยมีนายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 80  ราย

 

 

 

 

 

 

 

27 มิถุนายน 60 08:14:28