คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมและสาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในนาข้าว และปรับปรุงทะเบียนเกษตรก

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสุนทร  นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการอบรมและสาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อใช้ในนาข้าว และให้บริการรับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรเป้าหมาย 80 ราย 

 

 

 

 

 

26 มิถุนายน 60 20:19:26