คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับฟังการทำแผนธุรกิจของ ธกส.

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมรับฟังและชี้แจงการทำแผนธุรกิจของ ธกส. ในการนี้มี นานโกเมนทร์ โคตรศรีวงค์ ผอ. ธกส. จังหวัดขอนแก่น และ ผจก. ธกส. สาขาแวงใหญ่เป็นผู้ให้คำแนะนำและชี้แจงในการทำแผนธุรกิจกับกลุ่มโรงสีข้าวโนนทอง ณ โรงสีข้าวโนนทอง  ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

26 มิถุนายน 60 20:15:05