คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

14 มิ.ย. 60 เวลา 10.30 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  โดยสาธิตการทำราเขียว จากเชื้อราไตโคเดอร์ม่าและแจกให้กับเกษตรกร นำไปใช้ในแปลงนา  ณ  ม.9  ตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

26 มิถุนายน 60 20:04:48