คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

3 พฤษภาคม 2560

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้การต้อนรับนางณัฐนรี  แดงทน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะ จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 จังหวัดขอนแก่น (สตง.) ในการติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559  โดยลงติดตามงานโครงการ ม. 6  ต. แวงใหญ่ ม.1 , ม.8 , ม.9 ต. คอนฉิม ม. 8 ต. ใหม่นาเพียง ม. 9 ต. โนนสะอาด ม. 5 ต. โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 พฤษภาคม 60 09:32:21