คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

27 เมษายน 2560

นายสุนทร  นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2  จำนวนเกษตรกร  50  คน ณ ศพก.อำเภอแวงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

28 เมษายน 60 11:28:11