คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

24 เมษายน 2560

เวลา 14 .00 น  นางสุนิสา  ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรสินค้าเกษตร  เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลใหม่นาเพียง เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ณ
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง บ้านถลุงเหล็ก อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าว ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

27 เมษายน 60 12:44:27