คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

20 เมษายน 2560

นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจรปี 2560 และโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรของจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 แก่ศูนย์ข้าวชุมชน  13  ศูนย์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ในการนี้ได้มอบป้ายที่ทำการ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ให้กับตัวแทน อาสาสมัครเกษตร ด้วย  

 

 

 

 

 

 

27 เมษายน 60 12:28:43