คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจรับเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในโครงการข้าวหอมมะลิครบวงจร จำนวน 2,775 กิโลกรัม และโครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าวครบวงจร เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 3,600 กิโลกรัม ข้าวกข6 3,600 กิโลกรัม

 

 

 

27 เมษายน 60 12:05:34