คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

30 มิถุนายน 2559 รับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษานานาชาติจากคณะอุตสาหกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการศึกษาดูงานการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวบ้านถลุงเหล็ก ต. ใหม่นาเพียง และกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม

1 กรกฎาคม 59 12:50:52