คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

28 มิถุนายน 2559 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวิทยา ผิวผ่อง มาเป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน จัดที่ศพก. อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ โดยคุณขัญติภาณ  ศรีใส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำจุดที่ 1. เรื่องเครื่องหยอดร่วมรับปัฯหา และนางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกร เป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรกลุ่ม1. 

1 กรกฎาคม 59 12:46:38