คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

27 มิถุนายน 2559 จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุนฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุนตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวข้าวหอมมะลิ ปี2559   ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลผลิตการเกษตรบ้านถลุงเหล็ก  ม.7 ต. ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 100 คน

1 กรกฎาคม 59 12:38:37