คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

23 มิถุนายน 2559 จัดอบรมกิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุนฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมกิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุนตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559  โดยมีนายสุรศักดิ์ ทองณรงค์  นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่

1 กรกฎาคม 59 12:34:58