คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

22 มิถุนายน 2559 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทุกคน จัดงานถ่ายทอดวันเทคโนโลยี่ (field day) โดยมี นายวิรัตน์  คำโฮง พัฒนาการอำเภอ เป็นประธานเปิดงาน  และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านถลุงเหล็ก ม.7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ตรวจบัญชีสหกรณ์  ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้  ซึ่งแบ่งเป็น 3 สถานี และจุดแสดงนิทรรศการ เกษตรกรเข้าเรียนรู้ในแต่ละสถานี ใช้เวลา 30 นาที และมีเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 110 คน ในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปจากเครือข่ายศูนย์ข้าวอำเภอแวงใหญ่

1 กรกฎาคม 59 10:04:08