คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

23 พฤษภาคม 2559 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (นาแปลงใหญ่)

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจัดการประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (นาแปลงใหญ่) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ จำนวน 200 ราย โดยมีการแนะนำคณะกรรมการบริหารนาแปลงใหญ่ และกฏระเบียบของกลุ่ม และสรุปผลการจัดเวที เมื่อวึนที่ 30 มีนาคม 2559 ให้สมาชิกทุกคนทราบ

23 พฤษภาคม 59 20:42:09