คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 พฤษภาคม 2559 จัดเวทีกิจกรรมอบรมเรียนรู้ตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกในแปลงเรียนรู้

อำเภอแวงใหญ่  19  พ.ค. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ โดยนายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางโสมฉาย  จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดเวทีที่ 2  กิจกรรมอบรมเรียนรู้ตามโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกในแปลงเรียนรู้ของสมาชิกลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก ณ บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ จำนวน 20 คน

23 พฤษภาคม 59 20:37:30