คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

นายสุนทร นาชัยโชต เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง โครงการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่าย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและเพาะพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง มีสมาชิก 92 คน งบประมาณ 100,000 บาท

 

 

 

 

 

21 กันยายน 61 11:28:47