คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ของชุมชนและกลุ่มย่อยในชุมชนที่ดำเนินการ 11 โครงการ

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐชานันท์  ผาสุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและจัดทำบัญชี ของชุมชนและกลุ่มย่อยในชุทชนที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

21 กันยายน 61 11:22:54