คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่าย

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่าย มีสมาชิก 97 คน งบประมาณ 130,000 บาท โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสือกกบ้านโนนทองใต้ ม.10 
ชุมชนตำบลโนนทอง

 

21 กันยายน 61 11:16:05