คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกพื้นที่ถ่ายภวิดีทัศน์ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

นายกิตติพงษ์ กาจู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ ออกพื้นที่เรียนถ่ายภาพวิดีทัศน์การผลิตเห็ด ที่ ม.13 บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

21 กันยายน 61 10:58:06