คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (แปรรูปกล้วย)

รับวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (แปรรูปกล้วย) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้จันทร์ บ้านร่มโพธิ์ทอง ชุมชนตำบลใหม่นาเพียง 1 ของโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

 

21 กันยายน 61 10:52:43