คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการจัดทำวิดิทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน  นายกิตติพงษ์  กาจู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมการจัดทำวิดิทัศน์และการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2561 และกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการตลาด  ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2561 ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 ณ โรงแรม วารี วัลเลย์ รีสร์อท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

21 กันยายน 61 10:48:02