คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

รับวัสดุอุปกรณ์โครงการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง ของโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

 

21 กันยายน 61 10:38:37