คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร  นาชัยโชติ  เกษตรอำเภอแวงใหญ่  มอบหมายให้นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตกร ปี 2561 ข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโสกเหลื่อม ม.9 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

25 กรกฎาคม 61 18:21:08