คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร ปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวโนนทอง ม.1 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ราย  กิจกรรม บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติและตรวจสอบแปลง ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 18:18:02