คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนตำบลแวงใหญ่  ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ รุ่นที่ 4 (วันที่ 4) ณ  ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเครือข่าย ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย  จำนวน  50 ราย

 

 

 

 

 

20 กรกฎาคม 61 14:22:39