คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน นายประสิทธิ์ จันปาน เกษตรกร ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

นายสุนทร  นาชัยโชติ  เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน นายประสิทธิ์  จันปาน เกษตรกร ม.3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแกน

 

 

19 กรกฎาคม 61 19:03:13