คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.5 ต.โนนทอง อ.

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 เวทีวิถีไทย วิถีพอเพียง การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแดง ม.5 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

24 เมษายน 61 18:39:51