คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 ม.4 ต.คอนฉิม อ.

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 เวทีวิถีไทย วิถีพอเพียง การปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงบัง ม.4 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 

 

24 เมษายน 61 18:28:59