คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 "ปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประเด็น วิถีไทย วิถีพอเพียง" บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา ม.14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลาวัด

 

 

 

 

 

 

 

23 เมษายน 61 15:12:11