คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศา

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางโสมฉาย  จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 "ปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประเด็น วิถีไทย วิถีพอเพียง" บ้านหัวหนองแวง ม.3 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลากลางบ้าน

 

 

 

23 เมษายน 61 14:58:19