คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านห้วยแก ม.12 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านห้วยแก ม.12 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลาวัด

 

 

 

 

9 เมษายน 61 16:14:49