คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลโนนทอง

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลโนนทอง เพื่อหารือแก้ไขปัญหาขาดน้ำรดพืชผักและไม้ผลในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโนนทอง

 

9 เมษายน 61 09:15:44