คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการ Smart Onie ครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง Smart farmer

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษดรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมโครงการ Smart Onie ครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง Smart farmer ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแวงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โนนทอง มีผู้เข้ารับการอบรม 30 ราย

 

 

 

9 เมษายน 61 09:12:19