คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ม.11 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์  ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมในการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 11 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งมีท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย ติดตามการดำเนินงานและพบปะประชาชนในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 61 17:46:54