คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ม.7 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ เข้าร่วมในการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน ค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทําโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งมีท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย ติดตามการดำเนินงานและพบปะประชาชนในครั้งนี้ด้วย

 

 

27 กุมภาพันธ์ 61 17:52:45