คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นางสุภัคชญา สัตนาโค นางอรวรรณ ภักดีไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ตัวแทนสาย2) มาติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามโครงการต่่างๆและรับฟังปัญหาต่างๆตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ โดยมี นายสุนทร นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ทุกคนร่วมรับฟังการนิเทศงานโดยพร้อมเพรียงกัน.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 11:25:13