คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

24 มกราคม 2561 นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางโสมฉาย  จุ่นหัวโทน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ณ ศพก.เครือข่ายบ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 

 

29 มกราคม 61 11:11:37